Taal

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Cock&Balls internetshop:

Wanneer je een bestelling plaats ga je automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

 Artikel 1. Toepasselijkheid.
 •1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Cock&Balls internetshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
•1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
•1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
•1.4 Alle rechten en aanspraken zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Cock&Balls worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Cock&Balls ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
•2.1 Alle aanbiedingen van Cock&Balls zijn vrijblijvend en Cock&Balls behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften of wijziging van calculatie of inkoopprijs voor Cock&Balls noodzakelijk is geworden. 

•2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling. Cock&Balls is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Cock&Balls dit zo snel mogelijk mee.
 
Artikel 3. Prijzen en betalingen
•3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief behandelings-, admimistratie- en verzendkosten. Exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeldt of schriftelijk overeengekomen.

•3.2 Betaling is uitsluitend mogelijk per Master- dan wel Visacard, per Paypal of iDeal. Andere mogelijkheden voor betaling kunnen alleen geschieden indien Cock&Balls daarvan de koper voorafgaand aan de betaling schriftelijk op de hoogte heeft gesteld. Bij afwijking van bovengenoemde methoden geldt dat de betaling eerst geldig is op de datum van creditering van de bankrekening van Cock&Balls.
•3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Cock&Balls
•3.5 Niet betaalde goederen blijven eigendom van Cock&Balls Deze mogen door besteller niet vervreemdt, gebruikt of anderszins beschadigd worden en dienen verzekerd te worden tegen alle van buiten komende onheilen. Niet betaalde goederen kunnen door Cock&Balls opgeëist worden als borgstelling voor betaling onverminderd het recht van Cock&Balls om alle kosten hiervoor genoemd op opdrachtgever te verhalen.
 
Artikel 4. Levering
•4.1 De door Cock&Balls opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Alleen bij overschrijding van de leveringstermijn van vijfenveertig (30 dagen heeft de besteller het recht de bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, echter kan er geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding van welke aard dan ook.
•4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats die door en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
•5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Cock&Balls verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
•6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Cock&Balls daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
•6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Cock&Balls de keuze de desbetreffende producten na retournering daarvan (zie ook artikel 6.4) te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
•6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, behoud u het recht voor om het product zonder opgaaf van reden binnen veertien (14) dagen na ontvangst te retourneren aan Cock&Balls. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd en ongebruikt zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening komen van de besteller.
•6.4 Indien wordt overgegaan tot een retourzending, dan moet deze in de originele verpakking, voldoende gefrankeerd en voldoende vergepakt worden opgestuurd aan Indien niet voldaan is aan de voorwaarden voor retour, dan zijn de eventueel gemaakte extra kosten voor de besteller. Cock&Balls houdt zich het recht voor ongefrankeerde zendingen te weigeren. Cock&Balls zal bij een retournering binnen de gestelde voorwaarden geen verdere administratie- en/of handlingkosten aan de besteller in rekening brengen. Terugbetaling van het aankoopbedrag (excl. verzendkosten) aan de besteller zal binnen dertig (30) dagen geschieden op na ontvangst van de teruggestuurde goederen op een door de besteller aangegeven bank- of giro rekening.

 Artikel 7. Bestellingen/communicatie
•7.1Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de besteller en Cock&Balls, of tussen Cock&Balls en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de besteller Cock&Balls, is Cock&Balls niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld Cock&Balls.

 Artikel 8. Overmacht
•8.1Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Cock&Balls ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Cock&Balls gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zouden zijn.

•8.2Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Cock&Balls en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 9. Diversen
•9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Cock&Balls in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Cock&Balls vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
•9.2 Cock&Balls is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
•10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
•10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waarin Cock&Balls haar hoofdvestiging heeft.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met onze Klantenservice.